Lesson Of Worth 9 - Liya Kebede: Dù trở ngại của bạn là gì, hãy nghe tin nhắn của Liya. Nó đáng giá.

Bạn là một người phụ nữ. Bạn là người da đen. Bạn thật đẹp. Nhưng bạn là phụ nữ. Nhưng bạn là người da đen. Nhưng bạn đẹp. Đúng. Nó sẽ khó hơn cho bạn. Nhưng con đường của bạn sẽ đẹp. Nếu bạn tin tưởng mạnh mẽ rằng bạn xứng đáng.

Liya Kebede

“ Bạn là phụ nữ. Vì vậy, mọi thứ sẽ khó khăn hơn một chút đối với bạn. ”

- Liya Kebede